Privaatsus ja andmekaitse

Kasutades meie teenuseid (“ELABi teenused”) või Eesti Lavastuste Andmebaasi veebilehte https://www.elab.ee (“ELAB”), mida haldab MTÜ ELAB (“Haldur”), nõustud järgnevalt kirjeldatud Privaatsus ja andmekaitse põhimõtetega (“Põhimõtted”) koos oma andmete kogumise, ülekandmise, salvestamise, töötlemise ja info kasutamisega. See sisaldab ka teie poolt meiega jagatud isikuandmeid, mida peetakse tundlikeks. 

Mõistame, et teie isikuandmed on teile tähtsad, ning oleme pühendunud nende kaitsmisele ja teie privaatsuse austamisele.

Käesolevad Põhimõtted selgitavad, kuidas me käitleme isikuandmeid, mida teilt kogume või mida te meile esitate. Lugege järgnev tekst kindlasti hoolikalt läbi, et mõista meie Põhimõtteid ning seda, kuidas me teie isikuandmeid töötleme ja neid kasutada võime. Käesolevaid Põhimõtteid võidakse muuta ning kõik muudatused ja täiendused tuuakse ära käesoleva dokumendi lõpus koos teabega selle kohta, millisel kuupäeval muudatused ellu viidi, seetõttu palume Teil nende Põhimõtetega aeg-ajalt uuesti tutvuda.

Me töötleme teie isikuandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest, kasutades selleks vastavaid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Me kasutame teie isikuandmeid vaid neil eesmärkidel, mille jaoks need on kogutud, ning neid andmeid ei töödelda viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas. Teie andmete töötlemisel järgime Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seaduseid.

Põhimõtetes kasutatavad mõisted:

 • Haldur – MTÜ ELAB (registrikood 80635847), kes haldab ELABit ja töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;
 • ELAB – Eesti Lavastuste Andmebaas (https://www.elab.ee);
 • GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);
 • Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;
 • Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab ELABit; registreerib end ELABi kasutajaks või kasutab ELABi teenuseid;
 • Leping – ELABi ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse ELABis avaldatavale sisule. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse ELABi ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab Kasutaja õiguse postitada ELABis ilmuvatele lavastustele arvustusi, luua foorumites arutelusid ja lisada vastuseid ning kogukonna seinale kirjutada ja gruppe asutada. Vaata täpsemalt ka: https://www.elab.ee/kasutustingimused-ja-reeglid/ (Käesolevad “Põhimõtted” on lahutamatu osa “Kasutustingimustest ja reeglitest”);
 • ELABi teenused – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale ELABi poolt kättesaadavaks tehtud;
 • Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

Isikuandmed ja nende kogumise viisid

 • ELAB kogub Isikuandmeid kasutajaks registreerimisel, ELABi teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:
 • Kasutaja edastab ise ELABile oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, kasutab erinevaid ELABi funktsioone ja ELABi teenuseid);
 • ELAB saab Kasutaja isikusamasuse kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida Facebooki konto või Google’i konto kaudu.

ELAB töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

 • identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu);
 • kontaktandmed (telefon, e-post);
 • IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.

Isikuandmete avaldamine ELABile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik ELABi teenuste osutamiseks. Seega kui kasutaja otsustab ELABile Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa ELAB kasutajale teenust osutada.

Andmete kasutamine, nende kasutamise eesmärk ja õiguslik alus andmete töötlemiseks

Me töötleme teie isikuandmeid teiega sõlmitud Lepingu täitmiseks või Lepingu sõlmimisele eelnevate protseduuride läbiviimiseks, andmesubjekti nõudel, kui te olete andnud meile enda nõusoleku, meie juriidilise kohustuse täitmiseks või meie õigustatud huvi korral, et pakkuda teile ELABi teenuseid või muul eesmärgil.

Millist isiklikku teavet kasutajate kohta ELAB kogub?

Kogume teie isikuandmeid, et pakkuda teile meie teenuseid, neid pidevalt täiustada ja seeläbi parendada teie kogemust ELABi kasutamisel.

Siin on isikuandmete tüübid, mida me kogume:

 • Teave, mille meile annate: me saame ja salvestame kogu teie esitatud teabe seoses ELABi teenustega. Teil on võimalus valida, millist teavet esitate, kuid sel juhul ei pruugi te osale meie teenustele ligi pääseda;
 • Automaatne teave: me kogume ja salvestame automaatselt teatud tüüpi teavet teie ELABi teenuste kasutamise kohta, sealhulgas teavet teie suhtluse kohta ELABis oleva sisu kommenteerimisel ja funktsioonide kasutamisel. Nagu paljud veebisaidid, kasutame ka meie küpsiseid ja muid kordumatuid identifikaatoreid ning saame teatud tüüpi teavet siis, kui teie veebibrauser või seade kasutab ligipääsu muudele ELABiga seotud teenustele;
 • Teave muudest allikatest: kui logite ELABisse sisse kolmanda osapoole sisselogimisteenuse kaudu (Facebook, Google), võime teie kohta teavet (nagu teie nimi ja e-posti aadress) saada muudest allikatest. 

Mis otstarbel kasutab ELAB teie isikuandmeid?

Kasutame teie isikuandmeid oma klientidele toodete ja teenuste pakkumise, haldamise, arendamise ja täiustamise eesmärkidel. Nende eesmärkide hulka kuuluvad:

 • ELABi teenuste osutamine ja parendamine. Kasutame teie isikuandmeid ELABi teenuste pakkumiseks, funktsionaalsuse täiustamiseks, jõudluse analüüsimiseks, vigade parandamiseks ning ELABi teenuste kasutatavuse ja tõhususe parendamiseks;
 • Soovitused ja isikupärastamine. Kasutame teie isikuandmeid, et soovitada funktsioone, sisu, tooteid ja teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda, tuvastada teie eelistusi ja isikupärastada teie kogemust ELABi teenuste kasutamisel;
 • Juriidilisi kohustuste rakendamine. Teatud juhtudel kogume ja kasutame teie isikuandmeid seaduste järgimiseks;
 • Kommunikatsioon. Kasutame teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks seoses ELABi teenustega erinevate kanalite kaudu (nt e-post või ELABis avaldatud foorumid);
 • Reklaam. Kasutame teie isikuandmeid funktsioonide, toodete ja teenuste reklaamide kuvamiseks, mis võivad teile huvi pakkuda. Me ei kasuta huvipõhiste reklaamide kuvamiseks teie isikut tuvastavat teavet;
 • Pettuste ennetamine. Kasutame isikuandmeid pettuste ja väärkasutuse ennetamiseks ja avastamiseks, et kaitsta oma kasutajate, ELABi ja teiste turvalisust.

Küpsised ja muud identifikaatorid

Me kasutame küpsiseid, piksleid ja muid tehnoloogiaid (“Küpsised”) teie brauseri või seadme tuvastamiseks, teie huvide kohta lisateabe saamiseks, oluliste funktsioonide ja teenuste pakkumiseks ning täiendavatel eesmärkidel, sealhulgas:

 • Teie tuvastamine meie teenustesse sisselogimisel. See võimaldab meil pakkuda teile sisusoovitusi, kuvada isikupärastatud sisu ning pakkuda muid kohandatud funktsioone ja teenuseid;
 • Teie määratud eelistuste jälgimine. See võimaldab meil austada teie eelistusi, näiteks seda, kas soovite huvipõhiseid reklaame näha või mitte;
 • Uuringute ja diagnostika läbiviimine ELABi sisu ja teenuste täiustamiseks;
 • Pettuse vältimine;
 • Turvalisuse parendamine;
 • Sisu, sealhulgas reklaamide edastamine;
 • Aruandlus. See võimaldab meil mõõta ja analüüsida oma teenuste toimivust;

ELABi küpsised võimaldavad teil kasutada mõningaid ELABi põhifunktsioone. Näiteks kui blokeerite või muul moel keeldute meie küpsistest, ei saa te sisu lisada, lavastustele arvustusi kirjutada ja neid hinnata, teatreid, inimesi ja lavastusi lemmikutesse või nimekirjadesse lisada ega kasutada ühtegi muud ELABi teenust, mis nõuab sisselogimist.

Meie poolt volitatud kolmandad isikud võivad samuti küpsiseid seada, kui kasutate ELABi teenuseid. Kolmandate osapoolte hulka kuuluvad näiteks mõõtmis- ja analüüsiteenuste pakkujad (Google Analytics), sotsiaalmeedia võrgustikud (Facebook) ja reklaamiettevõtted (Google AdSense). Kolmandad osapooled kasutavad küpsiseid sisu, sealhulgas teie huvidele vastavate reklaamide edastamise protsessis, et mõõta nende reklaamide tõhusust ja osutada teenuseid ELABi nimel.

Brauseri küpsiseid saate hallata oma brauseri seadetes. Enamiku brauserite funktsioon „Abi” ütleb teile, kuidas takistada teie brauserit uute küpsiste aktsepteerimisel, kuidas lasta brauseril teid teavitada uue küpsise saabumisel, kuidas küpsiseid blokeerida ja millal küpsised aeguvad. Kui blokeerite oma brauseris kõik küpsised, ei edasta ei meie ega kolmandad osapooled teie brauserisse küpsiseid. Sellisel juhul peate võib-olla iga saidi külastamisel mõnda eelistust käsitsi kohandama ning mõned funktsioonid ja teenused ei pruugi korrektselt töötada.

Kas ELAB jagab teie isikuandmeid?

Kasutajad ja nendega seotud info ning andmed on meie jaoks eluliselt oluline osa ja me ei müü ega jaga oma kasutajate isikuandmeid teistele. Meie privaatsust kaitsvad tavad on järgmised:

 • Kolmandate osapooltega seotud tehingud: aja jooksul võime me teile vahendada kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid. Näiteks teatripiletite soetamine kolmandatelt isikutelt (Piletimaailm, Piletilevi, Fienta). Teil on võimalus kas lubada või keelata oma andmete jagamine kolmandate osapooltega tehingute tegemise hõlbustamiseks;
 • Äriülekanded: igasuguse äri arenemisel võib tekkida võimalus müüa või osta muid ettevõtteid või teenuseid. Selliste tehingute korral on kasutaja teave üldjuhul üks üleantud ettevõtte varadest, kuid selle suhtes kehtivad juba olemasolevates privaatsuspõhimõtetes antud lubadused (kui kasutaja ei otsusta teisiti). Samuti – ebatõenäolisel juhul, kui ELAB või kogu selle vara omandatakse, on kasutajate teave loomulikult üks üleantavatest varadest;
 • ELABi ja teiste kaitse: avaldame konto ja muud isiklikku teavet juhul, kui usume, et avaldamine on seaduste järgimiseks asjakohane; kui peame jõustama või rakendama meie kasutustingimusi ja muid lepinguid; kui peame kaitsma ELABi, meie kasutajate või teiste õigusi, vara või turvalisust. See hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettuste kaitseks.

Muudel juhtudel saadame teile teavituse, kui teie kohta käivat isiklikku infot soovitakse jagada kolmandate osapooltega – teil on võimalus info jagamisest keelduda.

Kui turvaline teave minu kohta on?

Arendame ELABit teie turvalisust ja privaatsust silmas pidades.

 • Kasutame turvaprotokolle teie edastatava info krüpteerimiseks ja turvaliseks vahendamiseks.
 • Teie jaoks on oluline kaitsta volitamata ligipääsu eest oma parooli ning arvuteid ja muid seadmeid. Pärast avaliku arvuti kasutamise lõpetamist logige kindlasti ennast igalt poolt välja.

Millisele teabele pääsen ligi?

Oma andmetele, sealhulgas oma nimele, aadressile ja profiiliteabele. Vastavatele andmetele pääseb ligi oma konto seadete alt.

Mis valikud mul on?

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame, võtke meiega ühendust info@elab.ee.

 • Nagu ülalpool kirjeldatud, võite teatud teavet mitte esitada, kuid siis ei pruugi te mitmetele ELABi teenuse põhifunktsioonidele ligi pääseda.
 • Kui te ei soovi meilt e-kirju ega muid teateid saada, logige sisse oma kontole ja kohandage oma eelistusi oma kasutajakonto seadetes. 
 • Enamiku brauserite ja seadmete “Abi” funktsioon ütleb teile, kuidas takistada teie brauseril või seadmel uute küpsiste või muude tunnuste aktsepteerimist, kuidas lasta brauseril teid uue küpsise saabumisel teavitada või kuidas küpsised üldse blokeerida. Kuna küpsised võimaldavad teil kasutada ELABi teenuste mõningaid olulisi funktsioone, soovitame teil need sisse lülitada.
 • Enamik seadmeid pakub kasutajatele võimalust seadme lubasid muuta (nt asukohateenuste keelamine / neile ligipääs). Enamiku seadmete jaoks asuvad need juhtnupud seadme seadete menüüs. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas muuta seadme lubasid kolmandate osapoolte toodetud seadmetel, soovitame teil pöörduda oma mobiilsideoperaatori või seadme tootja poole.

Konto ja andmete kustutamine?

Konto ja sellega seotud andmete kustutamiseks navideegi kasutaja menüü kaudu “Konto seaded”->”Kustuta konto” lehele ning vajuta nuppu “Kustuta konto” või esita sellekohane avaldus e-posti teel aadressile info@elab.ee.

Pane tähele, et konto kustutamine kustutab kogu Sinu poolt loodud sisu ELABis ning see ei ole hiljem taastatav!

Kas lastel on lubatud kasutada ELABi teenuseid?

ELABi teenused pole mõeldud kasutamiseks alla 13-aastastele lastele. Kui olete alla 13-aastane, ei tohi te end ELABisse registreerida ega meile enda kohta teavet edastada.

Kasutustingimused, teatised ja muudatused

Kui otsustate kasutada ELABi teenuseid, kehtivad teie kasutamisele ja privaatsusega seotud vaidlustele käesolevad Põhimõtted ja meie kasutustingimused: https://www.elab.ee/kasutustingimused-ja-reeglid/.

Kui teil on ELABis privaatsuse teemal muresid või küsimusi, siis saatke meile põhjalik kirjeldus info@elab.ee ja me proovime leida lahenduse.

Meie äri muutub pidevalt ja ka meie Põhimõtted muutuvad. Kui pole öeldud teisiti, kehtivad meie praegused Põhimõtted kogu teabe kohta, mis meil teie ja teie konto kohta on. Seisame siiski antud lubaduste taga ega muuda kunagi oma Põhimõtteid ja tavasid oluliselt, sedavõrd et see võiks takistada või piirata suurema osa kasutajate õiglustunnet.

Kogutud teabe näited

Teave, mille annate meile ELABi teenuste kasutamisel

Esitate meile teavet, kui:

 • liitute ELABi teenustega;
 • jagate infot oma kasutajakontol;
 • esitate meile muutmis-/parandusettepanekuid vastava kontaktivormi kaudu;
 • esitada sisu kaastöid (näiteks kommentaarid või arvustused lavastustele);
 • suhtlete meiega e-posti teel;
 • täidate küsimustiku kontaktivormi;
 • hääletate küsitlustes;
 • postitate oma seinale oleku uuendusi;
 • lisate pilte albumisse;
 • loote inimese, teatri või lavastuse nimekirju;
 • osalete foorumite aruteludes;
 • lisate postitusi lemmikute hulka;
 • annate lavastustele hinnanguid;
 • kasutate meie teavitusteenuseid.

Nende toimingute tulemusena võite meile edastada sellist teavet:

 • identifitseeriv teave, näiteks teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • teie vanus;
 • teie sugu;
 • teie IP-aadress;
 • teie üldised teatrieelistused;
 • lavastused ja näitlejad, kes teile meeldivad või ei meeldi;
 • arvustuste, foorumite postituste ja meile saadetavate e-kirjade sisu;
 • isiklik kirjeldus ja fotod, mille te enda kohta esitate;
 • üles laaditud pildid.

Automaatne teave

Kogutava ja analüüsitava teabe näited hõlmavad järgmist:

 • Interneti-ühenduse (IP) aadress, mida kasutatakse arvuti Interneti-ühenduse loomiseks;
 • sisselogimine, e-posti aadress ja parool;
 • versiooni ja ajavööndi seaded;
 • lehe reageerimise ajad, allalaadimisvead, teatud lehtede külastuste pikkus, teave lehe interaktsiooni kohta (nt kerimine, klõpsamised ja hiirekursorid).

Samuti võime sirvimise, kasutamise või muu tehnilise teabe kogumiseks kasutada seadmete identifikaatoreid, küpsiseid ja muid seadmetes, rakendustes ja oma veebisaitidel olevaid tehnoloogiaid.

Teave muudest allikatest

Muudest allikatest saadud teabe näited on järgmised:

 • osalemine projektides, näiteks teatrilavastused;
 • elulooline teave (biograafia);
 • üles laaditud pildid ja videod;
 • lisatud arvustused;
 • intervjuud, uudised ja artiklid.

Teave, millele pääsete ligi

ELABi kaudu ligipääsetava teabe näited on järgmised:

 • isikut tuvastav teave (sealhulgas nimi, e-post ja parool);
 • e-posti märguannete seaded;
 • teie sisu panused (nt kommentaarid ja arvustused);
 • teie ELABi kontoga seotud profiiliteave (sh arvustused, hinnangud ja nimekirjad);
 • ELABisse üles laaditud pildid.

Seda lepingut värskendati viimati: 16. jaanuaril 2024.

Tere tulemast!

Eesti Lavastuste Andmebaas
ootab Sind oma teatrielamusi jagama.